انجام امور نظافتی منازل و شرکتها

شماره ثبت : 10974
خدمات
نظافت منازل
نظافت شرکت ها
نظافت اداره جات
اعزام نظافت چی
اعزام پرستار

آدرس  : بوشهر عاشوری رو به روی مسجد قران نبش کلید سازی هاشمی شرکت بهیاران

شماره تماس
07733323516
09905762176
09354781278