شرکت خدمات نظافتی مانی

شرکت خدمات نظافتی مانی . با مجوز رسمی مجری طرح نظافت منازل .ادارات .شرکت ها . راهپله و……در تهران بزرگ حومه میباشد


ارسال نیرو خانم وآقا با کمترین نرخ اتحادیه .
درصورت عدم رضایت از نحوه برخورد وکیفیت کار دریکساعت اول میتوانید نیرو را بدون پرداخت هزینه برگردانید.
اراعه خدمات مجالس (پذیرایی) (نظافت) (جابجایی) 24 ساعته .شبانه روزی
شعبه یک 44387956
شعبه دو 86018274
شعبه سه 26705420
شعبه چهار 77550547
شعبه پنج 77548379
مدیریت 09116074513
رسیدگی به شکایات وثبت سفارشات
09017488070