شرکت خدمات نظافتی کیان

خدمات درمنزل کیان با6سال سابقه خدمت صادقانه باپرسنل کاربلد، متعهد و حرفه ایی بدون وقفه وتعطیلی واعزام نیرو بصورت شبانه روزی ودراسرع وقت انجام میپذیرد.

موسسه خدماتی کیان افتخارخودمیداندخدمتگذارشماباشد

شماره تماس

22548536

88276351