قیمت خدمات نظافتی در شیراز و استان فارس بدین ترتیب می باشد. لازم به ذکر است این قیمت ها ممکن است در برخی از شرکت ها با تفاوت نسبی در قیمت نهایی ارائه شوند.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و مشاوره با ما در تماس باشید.

قیمت های زیر توسط شرکت خدمات نظافتی شکوفایی شیراز تهیه شده است.

 

قیمت خدمات نظافتی در شیراز
نوع خدمات تعداد روزهای کارکرد نیرو ساعت کاری روزانه دستمزد ماهانه
امور منزل 1 روز در هفته 8 ساعت 50000 تومان 250000 تومان
امور منزل 5 جلسه در ماه 4 ساعت 35000 تومان 175000 تومان
امور منزل 2 روز در هفته 8 ساعت 48000 تومان 432000 تومان
امور منزل 9 حلسه در ماه 4 ساعت 33000 تومان 297000 تومان
امور منزل 3 روز در هفته 8 ساعت 45000 تومان 585000 تومان
امور منزل 13 جلسه در ماه 4 ساعت 30000 تومان 390000 تومان
امور منزل 4 روز در هفته 8 ساعت 40000 تومان 720000 تومان
امور منزل 18 جلسه در ماه 4 ساعت 28000 تومان 504000 تومان
امور منزل 5 روز در هفته 8 ساعت 35000 تومان 770000 تومان
امور منزل 22 جلسه در ماه 4 ساعت 25000 تومان 550000 تومان
امور منزل 6 روز در هفته 8 ساعت 34000 تومان 900000 تومان
امور منزل 22 جلسه در ماه 4 ساعت 27000 تومان 700000 تومان