شرکت خدماتی ستاره صبح با 12 سال سابقه “تاسیس وثبت رسمی”1385

ارسال کارگر امین  و با تجربه  روزمزد و ساعتی  جهت  امور نظافت منزل

((تخصص  کارگران ارسالی  ستاره صبح کسب  رضایت  وسواسی ها ست))

 

36557910_026               

09024276707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا