شرکتی خدماتی نظافتی ایرانیان (پاک رویال)

انجام کلیه امور نظافتی در تهران

شماره ثبت : 461305

اعزام نظافتچی در محل

نظافت و شویندگی 8 ساعت 60000 تومان

شماره تماس 77622809