شرکت خدمات نظافتی بهین کار

اعزام نیروهای نظافتی جهت انجام کلیه امور نظافتی

اعزام نیرو جهت پذیرایی

اعزام آبدارچی

اعزام نگهبان

شماره های تماس شرکت:

44541364

44548362