نظافت منازل،نظافت ادارات،نظافت راه پله،آسانسور و مجتمع های مسکونی انجام کلیه خدمات اداری و غیر اداری

اعزام نیروی خدماتی مجرب و حرفه ای

شماره های تماس:

مدیریت و هماهنگی:09197900027

قزوین:02833792293

زیباشهر:02832570745